Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzťahy medzi spoločnosťou iStyle s.r.o., so sídlom Apollo Business Center II, Prievozská 4B, Bratislava 821 09, IČO: 36 732 753, spoločnosť zapísaná v OR vedenom OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 67636/B (ďalej len „ spoločnosť iStyle s. r. o.“) ako dodávateľom/predávajúcim a spotrebiteľom/kupujúcim pri predaji:

 • v prevádzkach predávajúceho v Slovenskej republike
 • ako aj prostredníctvom internetového obchodu, umiestneného na internetovej stránke http://www.istyle.eu/sk umožňujúcemu nakupovanie produktov ponúkaných spoločnosťou iStyle s. r. o. na uvedenej stránke (ďalej len „e-shop“).

 • „Kupujúcim“ sa na účely týchto VOP rozumie spotrebiteľ ako aj podnikateľ nakupujúci v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak ide o podmienky určené výhradne pre spotrebiteľa, je použitý užší výraz „spotrebiteľ“.

  Týmto VOP podliehajú všetky ponuky a zmluvy spoločnosti iStyle s. r. o., ibaže je uplatňovanie VOP v písomnej zmluve alebo v ponuke výslovne vylúčené. Odoslaním objednávky alebo uzatvorením rámcovej kúpnej zmluvy sa tieto VOP stávajú v znení platnom k momentu odoslania objednávky alebo uzatvorenia rámcovej kúpnej zmluvy pre kupujúceho záväzné.

  Odlišné podmienky kupujúceho, ktoré spoločnosť iStyle s. r. o. výslovne v písomnej forme neuzná, nie sú pre spoločnosť iStyle s. r. o. záväzné.

  1. Kontaktné údaje predávajúceho

  iStyle s.r.o.
  Apollo Business Center II, Prievozská 4B, 821 09 Bratislava
  IČO: 36732753
  spoločnosť zapísaná v OR vedenom OS Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 67636/B
  DIČ: SK2022314206
  IČ DPH: SK2022314206


  V prípadě reklamácie tovaru a servisu tovaru zakúpeného v e-shope sú kontakty pre e-shop nasledovné: t. č. +421 232 116 701, e-mail: iobchod@istyleslovakia.sk

  Orgán dozoru:

  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
  Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor
  tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170
  www.soi.sk
  www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

  2. Uzavretie kúpnej zmluvy

  Pri nákupe v prevádzke jedná kupujúci s vyškolenými predajnými asistentmi predávajúceho. Objednávka a jej potvrdenie sú realizované na mieste.

  Pri predaji v prevádzke sú VOP a reklamačný poriadok vyvesené na viditeľnom mieste tak, aby mal kupujúci možnosť sa s nimi oboznámiť pred uskutočnením nákupu.

  V prípade nákupu v e-shope si kupujúci vyberie tovar zobrazený na stránkach predávajúceho a odošle objednávku tovaru cez internet. Odoslaním objednávky v e-shope kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom týchto VOP a reklamačným poriadkom, a že s ich obsahom súhlasí.

  Pri predaji v e-shope je objednávka návrhom kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. Doručenie objednávky predávajúcemu je potvrdené automaticky odosielanou správou, nie je však potvrdením objednávky. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde až okamihom doručenia potvrdenia objednávky predávajúcim na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. Zmluva je uzatváraná v slovenčine. Zmluvu predávajúci archivuje až do ukončenia obchodného prípadu. Predávajúci zašle kupujúcemu zmluvu vo forme, ktorá mu umožní jej archiváciu a tlač.

  Kupujúci pri uzatváraní zmluvy nesie iba svoje náklady komunikácie s predávajúcim, a to v cenách, za ktoré mu ich poskytuje jeho prevádzkovateľ služieb. Pri osobnom odbere si kupujúci hradí cestu na prevádzku a späť. Pri doručení prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb, kuriéra alebo zásielkovej služby kupujúci hradí náklady prepravy, pričom tovar s cenou prevyšujúcou sumu € 50 s DPH je doručovaný na náklady predávajúceho.

  Nebezpečenstvo škody vzniknutej na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru od poskytovateľa poštových služieb, kuriéra alebo zásielkovej služby.

  3. Objednanie tovaru

  Objednávať produkty ponúkané spoločnosťou iStyle s. r. o. je možné nasledovnými spôsobmi:

 • osobne v prevádzkach predávajúceho v Slovenskej republike
 • prostredníctvom e-shopu
 • elektronickou poštou na e-mailových adresách uvedených na www.istyle.eu/sk
 • 4. Cena

  Kupujúci je informovaný o cene tovaru platným cenníkom, v ktorom sú uvedené i všetky súvisiace poplatky. Recyklačný poplatok je už započítaný v predajnej cene výrobku. K cene je vždy pripočítaná DPH pre daný druh tovaru. V prípade nákupu cez e-shop dopravné a balné nie je zahrnuté v cene tovaru a pripočítava sa k nej samostatne.

  Pri nákupe v prevádzke je cena uvedená pri vystavenom tovare. Kupujúci môže za tovar zaplatiť v hotovosti alebo platobnou kartou.

  V e-shope je predajná cena a jej súčasti uvádzaná priamo pri zobrazenom tovare. Spôsob platby pri nákupe cez e-shop:

 • bankovým prevodom - na účet predávajúceho č. účtu 2628016541/1100 Tatra Banka. Variabilný symbol je číslo objednávky, tovar je odovzdaný kupujúcemu po overení pripísania úhrady na účet predávajúceho.
 • dobierkou - platba priamo vodičovi.
 • platobnou kartou Visa a MasterCard – pri kartách s povolením platby cez internet alebo virtuálnych platobných kartách
 • platbou na predajni

 • platbou na splátky - poskytuje spoločnosť HomeCredit. Viac informácií získate tu.
 • Akčné ponuky, zľavy a ceny e-shopu platia, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, iba pre nákupy uskutočnené prostredníctvom e – shopu a nie je možné ich uplatňovať pri nákupe v prevádzkach predávajúceho.

  Kupujúci cenu uvedie v objednávke, a predávajúci potom v potvrdení objednávky tovaru. Ak ide o tovar na objednávku alebo tovar, ktorý nie je skladom, predávajúci kupujúcemu potvrdí cenu a termín dodania. Cena môže byť predávajúcim zmenená, ak príde medzičasom k zmene situácie na trhu alebo zmene kurzu Eura voči zahraničným menám. Návrhom kúpnej zmluvy je potom oznámenie predávajúceho o konečnej cene. Ak kupujúci neodsúhlasí oznámenú zmenu ceny, kúpna zmluva nebola uzavretá. V prípade neodsúhlasenia zmeny ceny si predávajúci nebude účtovať žiadne penále ani iné poplatky.

  5. Študentské a učiteľské zľavy

  iStyle poskytuje zľavy študentom a učiteľom, ktorí sú držiteľmi platnej ISIC alebo ITIC karty alebo predložia originál potvrdenia o štúdiu v príslušnom školskom roku.

  Zľava vo výške 6% (10% pre učiteľov) z ceny bez DPH sa vzťahuje iba na počítače zn. Apple a je možné ju využiť na kúpu 1 ks počítača ročne. Zľavu nie je možné kombinovať s inými akciami a zľavami, vrátane iStyle kariet.

  Aby mohla byť zľava uznaná prostredníctvom e-shopu, zákazník (študent, učiteľ) je povinný zaslať obojstrannú kópiu karty ISIC (ITIC posielajú učitelia) alebo potvrdenie o štúdiu a súhlas so spracovaním osobných údajov pre využitie študentskej/učiteľskej zľavy niektorým z nasledovných spôsobov:

  - e-mailom na adresu: iobchod@istyle.sk

  - poštou na adresu: iStyle s. r. o., Metodova 6, 821 08 Bratislava

  6. Zľavy, akcie, akčné ponuky

  Pri nákupe zľavneného tovaru, tovaru v akcii alebo tovaru zaradeného do akčnej ponuky si predávajúci vyhradzuje akceptovať objednávku vo výške max. 10 kusov od jedného kupujúceho, prípadne do vypredania zásob.


  7. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

  Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy pri nákupe prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku:

  Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 14 dní od prevzatia tovaru. Písomné odstúpenie od zmluvy musí byť doručené predávajúcemu najneskôr 14. deň od prevzatia tovaru.

  Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, vrátane všetkých súčastí a originálneho obalu. V prípade vrátenia tovaru nekompletného či poškodeného môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o zodpovedajúcu čiastku. Predávajúci najneskôr do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia vystaví dobropis, ktorý spotrebiteľovi doručí.

  Podľa § 12 ods.6 cit. zákona ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak, kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom, sú:
  - Predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napríklad slúchadlá do uší z hygienických dôvodov)
  - Predaj zvukových alebo obrazových záznamov, ktoré kupujúci rozbalil
  - Predaj počítačových programov a iných počítačových dát, ktoré spotrebiteľ rozbalil
  - Predaj novín, časopisov a periodickej tlače
  - Lotérie a iné podobné hry

  Predávajúci vráti spotrebiteľovi peniaze do 15 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy, a to na bankový účet, ktorý spotrebiteľ v odstúpení uvedie, ak nie je uvedené inak, potom na účet, z ktorého boli prostriedky na úhradu kúpnej ceny prevedené. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy na doručenie tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa a na dodávku počítačových programov, ak spotrebiteľ porušil ich originálny obal.

  Ak bol tovar dodaný s akoukoľvek formou benefitu/darčeku, odstúpením od zmluvy stráca platnosť i darovacia zmluva a spotrebiteľ je povinný vrátiť i poskytnutý benefit/darček.

  8. Dodanie tovaru

  Dodanie tovaru je možné jedným z nasledovných spôsobov:

  a. osobný odber v prevádzkach predávajúceho

  b. doručenie prepravnou službou v SR: tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou DPD. Aktuálne informácie o termíne dodania je potrebné ad hoc overiť u daného prepravcu.

  c. vyzdvihnutie v odberných miestach

  - Cena prepravy sa zásadne riadi cenníkom týchto služieb v deň objednávky, ku dňu spracovania týchto VOP je jej výška pri štandardnej službe 5 €.

  - Pri objednávkach nad 50€ je doprava zadarmo (neplatí v prípade kampane doprava zadarmo)

  - Cena za osobný odber v odberných miestach je 2 €

  - Pri osobnom odbere v prevádzke predávajúceho sa cena neúčtuje

  Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Ak ju napriek tomu prevezme, je v jeho záujme trvať na spísaní protokolu s doručujúcim subjektom. Kupujúci je ešte za prítomnosti doručujúceho subjektu povinný skontrolovať stav zásielky podľa priloženého prepravného listu, a to najmä počet dodaných balení a neporušenosť pečatí, lepiacich pások a pokiaľ možno aj váhu zásielky. Protokol musí byť čo najskôr naskenovaný a odoslaný či odfaxovaný predávajúcemu.

  Dodržanie vyššie uvedeného postupu je v záujme kupujúceho, pretože neskoršia reklamácia vád tohto typu nebude môcť byť podľa okolností posudzovaná ako rozpor s kúpnou zmluvou. Ako záručný list slúži nákupný doklad.


  10. Reklamačný poriadok a záruka

  Reklamačný poriadok pre jednotlivých spotrebiteľov nájdete tu a pre obchodné vzťahy nájdete tu.


  11. Ochrana osobných údajov

  Odoslanie objednávky cez e-shop je podmienené udelením súhlasu s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúceho v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) o ochrane osobných údajov.

  Kupujúci prehlasuje, že ním uvádzané osobné údaje sú pravdivé. Kupujúci ďalej prehlasuje, že súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje dobrovoľne na dobu do jeho odvolania s tým, že udelený súhlas je oprávnený kedykoľvek odvolať a to zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu iobchod@istyleslovakia.sk.

  Spoločnosť iStyle s. r. o. spracúva osobné údaje za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a to v rozsahu meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo. V prípade, že sa jedná o právnickú osobu kupujúci môže poskytnúť aj IČO a DIČ.

  Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

  Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

  Spoločnosť iStyle s. r. o. zodpovedá za to, že kupujúcim poskytnuté osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

  V prípade, že sa kupujúci pred nákupom na stránke predávajúceho zaregistroval, môže si kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Môj profil.

  V prípade, ak kupujúci pri registrácii alebo objednávke označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií spoločnosti iStyle s. r. o., budú mu zasielané na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednávke uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu iobchod@istyleslovakia.sk.

  V prípade, ak spoločnosť iStyle má povinnosť poskytnúť a/alebo doručiť povinné informácie kupujúcemu a táto povinnosť nie je splnená formou zverejnenia vo VOP, kupujúci súhlasí, aby spoločnosť iStyle s. r. o. poskytla a doručila také informácie formou e-mailovej alebo sms správy, na ním poskytnutý kontaktný údaj, resp. iným vhodným spôsobom.

  12. Záverečné ustanovenia

  Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňa 17. 10. 2012. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na www.istyle.eu/sk.

  Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a prijatia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.

  Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z kúpnej zmluvy, týchto VOP alebo v súvislosti s nimi vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike.

  V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.